Stadgar

Stadgar för Blendafiber Ekonomisk förening

§1 Föreningsnamn
Föreningens företagsnamn(firma) är Blendafiber Ekonomisk förening.

§2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att Upprätta och bedriva bredbandsnät och därmed förenlig verksamhet..
Medlem deltar i verksamheten med egen arbetsinsats.

§3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Kronobergs län, Alvesta kommun.

§4 Medlemsskap
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§5 Medlems skyldighet
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kronor samt en Insats på högst 30 000 kronor för varje anslutning. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 2 000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§9 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§10 Styrelse
Styrelsen består av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med lägst  0 och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§11 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§13 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§14 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. val av valberedning
15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§15 Kallelse och andra meddelanden
Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev via e-post eller post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§16 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§17 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Fotnot: Stadgarna antogs 2009-11-23 och uppdaterades på årsstämman 2012-05-02 då paragraf 6 och 7 ändrades enligt Blendafibers årsstämmoprotokoll 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.