Protokoll fört vid stämma för Blendafiber Ekonomisk förening
den 2009-11-23 i Odensjö 

 

Närvarande

Christer Mårdh

Petter Hammarbäck

Bengt Johansson

Björn Lundsten

Gösta Hyltén-Cavallius

Birger Eriksson

 

 

§1

Mötet öppnades av Christer Mårdh som hälsade de närvarande välkomna och förklarade syftet med mötet.

§2

Christer Mårdh valdes till ordförande vid stämman.

§3

Ordförande vid stämman anmälde Petter Hammarbäck som sitt val av protokollförare.

§4

Birger Eriksson valdes till justeringsman.

§5

Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en ekonomisk förening och att anta de föreslagna stadgarna för Blendafiber Ekonomisk förening. Samtliga närvarande tecknade sig som medlemmar i föreningen.
Det beslutades att styrelsen i samband med ansökan om registrering av föreningen ska ha rätt att vidta de redaktionella ändringar i stadgarna som kan bli nödvändiga för att kunna registrera föreningen. Vidare har styrelsen rätt att ändra namnet om det skulle krävas för att kunna registrera föreningen.

§6

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet

Ordförande vid stämman

Justeringsman

Petter Hammarbäck
Petter Hammarbäck

Christer Mårdh
Christer Mårdh

Birger Eriksson
Birger Eriksson