Möte med Blendafiber Ekonomisk förening den 18 mars 2010.

Dagordning

§1. Val av ordförande och protokollförare för mötet.

Christer Mårdh valdes till ordförande för mötet.

Carina Hammarbäck valdes till protokollförare för mötet.

§2. Fastställande av dagordningen.

Dagordnings fastslogs.

§3. Godkännande av röstlängden.

Röstlängden godkändes.

§4. Val av två justeringsmän.

Magnus Fridvall och Jörgen Olsson valdes till justeringsmän.

§5. Frågan om mötet blivit utlyst i behörig ordning.

Församlingen godkände mötets behöriga utlysande.

§6. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.

Mötet beslutade att fem ordinarie styrelseledamöter skulle väljas.

§7. Val av ordförande för Blendafiber Ekonomisk förening.

Till ordförande för Blendafiber Ekonomisk förening mandatperiod 2010 valdes Christer Mårdh

§8. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

Mötet valde Magnus Karlsson, Gösta Hyllten-Cavallius, Björn Lundsten och Petter Hammarbäck till styrelseledamöter för Blendafiber Ekonomisk förening mandatperiod 2010.

§9. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Mötet valde Filip Karlsson och Nils Wiberg (ej närvarande) som revisorer Blendafiber Ekonomisk förening mandatperiod 2010.

§10. Val av valberedning.

Mötet valde Sven Åkesson och Birger Eriksson till valberedning Blendafiber Ekonomisk förening förberedande mandatperiod 2011. Birger Eriksson valdes till den sammankallande funktionen.

§11. Beslut om vilka som får disponera föreningens bankkonto.

Mötet bestämde att Blendafiber Ekonomisk förening:s bankkonto disponeras av ordföranden samt den av styrelsen utsedda kassören.

§12. Övriga val av uppdrag inom fiberprojektets genomförande.

Materialansvariga: Mårten Karlsson och Gösta Egonsson  

Upphandlingsansvarig: Björn Lundsten

Arbetslagsansvarig: Sven Åkesson

Informationsansvarig: Petter Hammarbäck

Schaktkontakt: Bert Åkesson

§13. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden föredrogs.

 

Protokollet justerat:

 

                             Magnus Fridvall                                                       Jörgen Olsson