Kategoriarkiv: Ekonomi

Blendafiber ekonomisk förening avvecklas, så vad händer nu?

På Blendafibers årsstämma 2022-03-28 beslutades det enhälligt att föreningen skulle avvecklas genom att begära sig i frivillig likvidation med omedelbar verkan. I praktiken innebär detta att styrelsen upplöses och att den likvidator som stämman valt (styrelsens tidigare kassör) övervakar och sköter ekonomin under den tid det tar att avveckla föreningen.

Du som inte var med på mötet hittar stämmoprotokoll och årsredovisning här:

Ansökan om frivillig likvidation är nu inskickad till Bolagsverket och om inte Finansinspektionen eller Bolagsverket motsätter sig valet av likvidator inträder nu en period där eventuella fordringsägare ska få möjlighet att säkerställa sina krav på föreningen innan den kan avvecklas. En period som förväntas vara cirka 6 månader.

Bolagsverket om frivillig likvidation och vilka regler som gäller

Enligt den gamla styrelsen finns dock inga kända fordringsägare eller skulder som skulle kunna belasta resultatet, så efter att avgifter betalats för likvidation och förvaltning, kan föreningens återstående medel och tillgångar fördelas ut till medlemmarna. Du kan som medlem räkna med att få tillbaka cirka 2 500 kr om inget oförutsett skulle inträffa.

För att likvidatorn ska kunna betala ut medel till medlemmarna krävs att alla medlemmar lämnar in sina kontonummer eller bankgironummer till likvidatorn. Detta kan enklast göras via det formulär du når här:

Vi behöver dina uppgifter för att kunna betala ut din andel!

Känner du dig tveksam till att lämna dina bankuppgifter på detta sätt kan du även välja att:

1. Skriva uppgifterna på papper och posta eller lämna till Magnus Karlsson, Odensjö Boaberg 1, 342 55 Grimslöv.

2. Skicka in uppgifterna via mail till: magnus.karlsson@blendafiber.se.

Här är några bilder från Blendafibers senaste och sista årsmöte (klicka för att förstora):

 

  • Fotnot: Denna webbplats kommer att finnas kvar till hösten 2022, i princip så lång tid det förväntas ta att genomföra den frivilliga likvidationen. När webbhotellets årsfaktura inte förnyas kommer webbplatsen att raderas och sedan upphöra att existera då domänen blendafiber.se blir ledig igen. Innehållet på webbplatsen kommer dock att säkerhetskopieras och arkiveras, och kan även komma att speglas som en öppen arkivkopia på en annan adress i framtiden.

Kallelse till årsmöte – med förslag om likvidering av föreningen

Välkommen till Blendafiber Ekonomisk förenings årsmöte 2022. Eftersom Blendafibers byanät nu är sålt till Wexnet har den ekonomiska föreningen inte längre någon uppgift. Styrelsen föreslår därför att Blendafiber Ekonomisk förening upplöses genom Frivillig likvidation, och det är även ett av de beslut som kan tas på årsmötet.

En annan viktig punkt på årsmötet är den utbetalning av återstående medel som sker till medlemmarna vid en likvidation.

Styrelsen kommer att presentera förslaget och informera om vad det innebär på årsmötet. Men det är du som medlem som avgör vad som ska ske, så kom och gör din röst hörd.

Var: Vrankunge skola
När: Måndagen den 28 mars kl 19:00
Tips: medtag egen fikakorg!

OBS! För att kunna betala ut återstående medel till dig behöver vi få in ditt aktuella bankkonto-, bankgiro- eller postgironummer. Av administrativa och kostnadsmässiga skäl kan utbetalning bara göras när inbetalningsuppgifter finns till alla medlemmar.

Dagordning för Blendafiber Ekonomisk förenings årsstämma den 28 mars 2022:

Årsstämman öppnas

§1 Val av ordförande för mötet.

§2 Val av protokollförare för mötet.

§3 Val av två stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

§4 Beslut om närvaroförteckning som röstlängd.

§5 Fråga om stämman kallats i behörig ordning.

§6 Föredragning av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

§7 Godkännande av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen.

§8 Beslut om förfogande av årets resultat.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorer för räkenskapsåret 2021.

§10 Wexnet är nu ägare till fiberanläggningen och Blendafiber EF fyller inte längre någon funktion. Info om frivillig likvidation, vad det innebär, hur det går till, ekonomi med kostnader och utbetalning av återstående medel.

§11 Beslut om Frivillig likvidation av Blendafiber Ek. förening samt i så fall val av dag då föreningen ska gå i likvidation.

§12 (Om likvidationsbeslut) Val av Likvidator.

§13 (Om likvidationsbeslut) Beslut att Likvidator betalas enligt räkning för nedlagt arbete.

§14 Övriga frågor:

  • Lämna kontonummer eller bankgironummer till Magnus Karlsson, för att kunna betala ut pengar när föreningen har likviderats.
  • (Om likvidationsbeslut) Blendafibers hemsida läggs ner då behov saknas och kopia säkrats.
  • Wexnet är nu ägare till fiberanläggningen.

§15 Mötet avslutas.

Om överlåtelse av vårt fibernät

På årsmötet väcktes frågan vad vi ska göra med vårt fibernät när det nu strax är avskrivet. Förslag lades på att det ska säljas och styrelsen fick i uppdrag att ta reda på om det finns några intresserade köpare och vad en försäljning i så fall skulle innebära.

Styrelsen har nu varit i kontakt med två intressenter varav Wexnet, som även är vår leverantör av tjänster och extern anslutning, svarar så här:

Läs mer

Dags att sälja, överlåta eller driva vidare?

Blendafiber har nu snart skrivit av anläggningen och det finns därför inga hinder kvar för att överlåta eller sälja byanätet till en annan aktör som till exempel Wexnet.

Frågan kom upp på årsmötet där deltagare hört talas om att Wexnet köpt byanät och betalat upp till 2 000 kr per hushåll utan att höja avgifterna. Så frågan ställdes på mötet – ska inte Blendafiber också försöka sälja byanätet nu när det är möjligt?

Läs mer

Årsstämma den 10 april 2018 med viktiga beslut!

2018-02-21

Varmt välkommen till Blendafibers årsstämma 2018 som hålls tisdagen den 10 april kl 19:00 i Vrankunge skola.

På årsmötet ska vi, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, även ta beslutet om vi ska gå vidare med en tredje etapp och nyansluta nya hushåll.

Vi har nu sju nya intresseanmälningar, en ekonomisk ram och en genomförandeplan för hur en utbyggnad av Blendafibers byanät skulle kunna gå till. Så nu är det upp till stämman att ta beslutet.

Mer info kommer inom kort tillsammans med en inbjudan. Passa på att boka datumet redan nu, för det är här på denna stämma du kan göra din röst hörd om föreningens framtida utveckling.

/Blendafibers styrelse